Ballada o warszawskiej syrence

The ballad about the Warsaw’s mermaid

A fictionalized documentary film titled „Ballada o warszawskiej syrence” shows the origins and changes of the Warsaw coat of arms. It tells the story and presents the evolution of the capital city’s coat of arms, from the image of an animal with bird’s paws, a dragon’s tail covered with scales and a man’s trunk to the modern symbol of a beautiful half-woman, half-fish.
The film presents the process of transformation of the coat of arms which was due to historical and political changes. However, it also refers to legends and folk images. „Ballada o warszawskiej syrence” is not about facts only, but also about a story of the coat of arms' meaning for the Warsaw citizens. A symbol that has survived partitions and wars.
The fictionalized scenes are the artistic vision of the author of the scenario and the director Wiesław Dąbrowski. A group of people standing at Old Town Square listen to the story about the Warsaw coat of arms told by the tour guide. However, within a moment it appears that each of the participants has an extensive knowledge which he or she shares with the viewer. The group travel in time sometimes. Some historical scenes are genuine events and some others are licentia poetica of the authors (e.g. Mermaids welcoming the king Stanisław). The whole film is visualized by authentic archive materials (the images of mermaids on seals, craft guild documents etc. and also images and figures showing different historical periods e.g. Kościuszko Uprising, November Uprising).


Fabularyzowany film dokumentalny „Ballada o Warszawskiej Syrence” ukazuje genezę powstania i przemian herbu Warszawy. Opowiada historię oraz prezentuje ewolucję herbu stołecznego miasta, od wizerunku przedstawiającego zwierzę z ptasimi łapami, smoczym ogonem pokrytym łuskami oraz z męskim tułowiem, do współczesnego symbolu pięknej pół-kobiety, pół-ryby.
Film pokazuje proces przeobrażania się herbu wynikający ze zmian historyczno-politycznych. Jednak sięga również po legendy i wyobrażenia ludowe. „Ballada o Warszawskiej Syrence” to nie tylko suche fakty, ale również opowieść o znaczeniu herbu dla mieszkańców Warszawy. Symbolu, który przetrwał zabory i wojny.
Sceny fabularyzowane w filmie, stanowią wizję artystyczną autora scenariusza i reżysera Wiesława Dąbrowskiego. Grupa osób stojąca na Rynku Starego Miasta słucha historii warszawskiego herbu opowiadanej przez Przewodniczkę. Po chwili jednak okazuje się, że każdy z uczestników „zwiedzania” posiada sporą wiedzę, którą dzieli się z widzem. Grupa przenosi się momentami w czasie. Część scen historycznych to prawdziwe wydarzenia, a część to licentia poetica autorów (np. Syreny witające króla Stanisława). Całość filmu wizualizowana jest autentycznymi archiwaliami (wizerunkami syren na pieczęciach, dokumentach cechowych itp., a także obrazami i rycinami prezentującymi różne okresy historyczne np. Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie Listopadowe).

  • Director: Wiesław Dąbrowski
  • Editor: Marcin Mikołaj Mironowicz PSM
  • Producer: Wiesław Dąbrowski
  • Production: Partus